Corpus Pro

Corpus Pro je najjača verzija programa namenjena proizvođačima nameštaja koji imaju delimično ili potpuno zaokružen ceo proces proizvodnje. Oni koji samostalno kroje, kantuju, buše rupe i rade krivolinijsko sečenje su dobri kandidati za posedovanje ove verzije programa.

Ukoliko koriste i CNC tehnologiju, Corpus Pro bi trebalo da bude njihov stalni alat.


Corpus Pro - Osnovne funkcije

Dizajn elemenata
Uređenje enterijera
Ponuda za kupca
Digitalno naručivanje pločastog materijala
Kalkulacija troškova
Optimizacija krojenja
Izrada novih dekora za materijale
Bušenje
Izvoz za spoljne optimizazore krojenja
Izrada tehničke dokumentacije
Detaljne kalkulacije i troškovnici
Ručni unos krojnih lista
Zaštita elemenata od neovlašćene upotrebe
Corpus programski jezik

Dizajn elemenata sadrži (za razliku od Light verzije) krivolinijsko sečenje i kotiranje što proširuje kreativnost dizajnera i bitno olakšava rad. Ako se radi o industrijskom dizajnu i pripremi elementa za proizvodnju, bitan je i rad s potrošnim materijalima (okovima), kao i mogućnosti u pripremi elemenata za maloprodaju.

Uređenje enterijera je jedna od najbitnijih prodajnih funkcija Corpusa. U slučaju Corpusa Pro ova funkcija je oplemenjena mogućnošću izrade novih elemenata u svakom trenutku i sa bilo kojom vrstom detalja.

Ponuda u Corpusu Pro je standardizovana i omogućava jednostavne pogodnosti kao što su promena informacija o trgovcu. Oni kojima ovakav izgled dokumenta nije zadovoljavajući mogu naručiti potpuno drugačiji, prilagođen njihovim potrebama.

Naručivanje pločastog materijala je poseban dokument u digitalnom obliku. Njime se naručuje pločasti materijal i usluga kantovanja u drvnom centru. Ovakav način naručivanja skraćuje vreme i umanjuje mogućnost grešaka pri naručivanju.

Kalkulacija troškova se izvodi na osnovu utrošenog materijala u nekom projektu. Može se računati za celi projekat i za svaki element posebno. Osim troškova materijala, u kalkulacijama se mogu proračunati i troškovi usluga kao što su kantovanje, pravolinijsko sečenje, krivolinijsko sečenje, bušenje i slično.

Optimizacija sečenja je sastavni deo Corpusa Pro. Grafički prikaz optimizacije omogućava sečenje na "običnim" raskrajačima, a eksport optimizacije se može koristiti za nesting sečenje.

Izrada posebnih dekora pločastih materijala omogućava izmenu postojećih dekora i kreiranje novih dekora materijala.

Bušenje rupa se može obaviti, zavisno od želje korisnika, na nekoliko načina. Klasičnim bušenjem se određuju rupe na već dizajniranim pojedinačnim elementima. Ukoliko se radi o vrlo specifičnim elementima koji se ne ponavljaju često u proizvodnji ovo je praktičan i brz način bušenja. Bušiti se može i pomoću makro naredbi. Radi se o posebnim, parametarskim naredbama koje definišu načine spajanja pojedinih dasaka. Makro naredbe se pišu unapred, a kasnije se primenjuju na elementima. Makro naredbe imaju nekoliko bitnih karakteristika:

Mogu biti inteligentne i bušenje prilagođavati raznim situacijama.
Mogu samostalno dodavati potrošni materijal (okov).
Program može samostalno primenjivati makro naredbe kod kreiranja novih elemenata i dodavanja dasaka.

Izvoz za spoljne optimizatore krojenja je neophodan ako se u proizvodnji koristi CNC horizontalni krojač ploča. Gotovo svaki CNC je opremljen strogo namenskim programom koji radi optimizaciju krojenja detaljno podešenu prema karakteristikama mašine. U takvim situacijama Corpus izvozi podatke o potrebnim komadima za proizvodnju, a program CNC raskrajača ih uzima i na osnovu njih radi svoju optimizaciju.

Izrada tehničke dokumentacije je moguća upotrebom modula Meta Reporter, pomoću kojeg se sakupljaju različiti podaci iz programa kao što su nacrti, kotiranje, detalji krivolinijskog sečenja i sl. i prezentuju u jedinstvenom dokumentu zajedno sa proizvoljnim tekstualnim opisima i prikazanim podacima u tabelama. Time se dobija mogućnost izrade radioničkih crteža, tehničkih specifikacija i svih vrsta nacrta.

Detaljne kalkulacije i troškovnici omogućavaju prikupljanje podataka o materijalnim troškovima u dokument pomoću koga se izađuju detaljne ponude ili procene troškova. Intervencija je moguća za svaku pojedinu stavku troškova, uključujući njihovu korekciju pomoću proizvoljno napravljenih parametara za popust i obračunavanja dodatnih troškova. Moguće je koristiti bilo kakve vrste popusta kao što su: popust na količinu, popust za gotovinsko plaćanje i sl. Na isti način se mogu obračunavati i dodatni troškovi kao što su usluga sečenja, naknadne obrade, lepljenja, bušenja, transporta i sl. Osim korišćenja unapred zadatih troškova, korisnik može sam kreirati i upotrebljavati svoje vrste troškova koji se mogu računati u obliku procenta, na osnovu komada ili neke druge jedinice mere ili se mogu dodavati u fiksnim iznosima.

Zaštita elemenata od neovlašćene upotrebe ili kriptovanje omogućava da se pojedinim elementima dozvoli izvršavanje samo na onim programima koji imaju određeni serijski broj ključa. Razlozi su jednostavni. Ako je višednevni ili čak višemesečni trud uložen u dizajn elemenata ne bi bilo dobro da te iste elemente koriste oni kojima nisu namenjeni. Eventuelna krađa je kriptovanjem elemenata potpuno onemogućena jer su takvi elementi zaštićeni i od gledanja, a ne samo od upotrebe.

Corpus Skriptni jezik je programski jezik koji se izvršava u Corpusu na zahtev korisnika ili prilikom nekih unapred određenih situacija. Programi koji se pišu u skriptnom jeziku se zovu skripte. Skripte koriste standardne naredbe programskog jezika Pascal i posebne naredbe i parametre Corpusa. Konačni rezulat je proširenje mogućnosti Corpusa prema željama korisnika.

Ručni unos krojnih listi je modul koji omogućava unos utrošenog pločastog materijala i kant traka. I pored toga što Corpus sam kreira krojne liste na osnovu svakog projekta, ponekad je potrebno da se krojna lista napravi ili dopuni bez učitavanja ili kreiranja novog nameštaja. To je i cilj ovog modula.