Kalkulacije


Kalkulacije

Određivanje cene jedan je od ključnih elemenata Corpusa. Uz uobičajnu procenu cene prema utrošenoj količini pločastog materijala, traka za kantovanje i okova, Corpus omogućava i proračun cene za pojedine elemente u projektu.

U ponudi za kupca, koja je sastavni deo svih verzija Corpusa, nalazi se spisak elemenata iz projekta sa njihovim cenama.

Cene je moguće određivati na više načina. To mogu biti samo troškovi materijala, unapred određena fiksna cena za element, cena prema kalkulaciji ugrađenoj u element, a u novoj verziji Corpus-a moguće je fiksne cene uzimati iz spoljne datoteke. Prednost ovog načina je u jednostavnoj distribuciji i izmeni datoteka sa cenama na više računara.

Modul kalkulacije omogućava prikupljanje podataka o materijalnim troškovima u dokument pomoću koga se izrađuju detaljne kalkulacije troškova, ponude ili troškovnici. Intervencija je moguća za svaku pojedinu stavku troškova, uključujući njihovu korekciju pomoću proizvoljno napravljenih parametara za popust i obračunavanja dodatnih troškova. Moguće je koristiti bilo kakve vrste popusta kao što su popust na količinu, popust za gotovinsko plaćanje i sl. Na isti način se mogu obračunavati i dodatni troškovi kao što su usluga rezanja, naknadne obrade, lepljenja, bušenja, transporta i sl. Osim korišćenja unapred zadatih troškova, korisnik može sam kreirati i upotrebljavati svoje vrste troškova koji se mogu računati u obliku procenta, na osnovu komada ili neke druge jedinice mere ili se mogu dodavati u fiksnim iznosima.

Trenutni proračun cena

U svakom trenutku rada na nekom projektu, moguće je proveriti ukupnu cenu koštanja. Nije potrebno pokretati dodatne programe ili se spajati na spoljne izvore podataka.

Parametarski proračun cena

Ukoliko je potrebno, svaki element može imati svoju kalkulaciju cena. Ta cena može zavisiti od utrošenih materijala u kombinaciji sa dodatnim parametrima i korekcijama prema željama korisnika.

Spoljni cenovnici

Ukoliko se prodaju sertifikovani, unapred pripremljeni elementi, jedna od mogućnosti je korišćenje posebnog dokumenta sa svim cenama. Takav dokument lako je menjati i brzo distribuirati svim prodajnim partnerima.

Izvoz podataka

Kod izračunavanja cena gotovo neizostavni detalj u svakoj firmi je prenošenje podataka finansijskom i knjigovodstvenom sektoru. Korišćenjem dodatnih modula, program Corpus može informacije iz prodaje prilagoditi i ponuditi drugim, spoljnim aplikacijama na obradu.