CNC Podrška


CNC Podrška

Krojne liste pločastog materijala mogu se eksportovati u spoljne optimizatore krojenje. Osim unapred definisanih mogućnosti za eksport krojnih lista, korisnik može i sam izrađivati svoje predloge za eksport podataka u spoljne sisteme.

Podaci o bušenju se takođe mogu eksportovati u sisteme za CNC bušenje.

Krivolinijsko sečenje materijala moguće je eksportovati u sisteme za krivolinijsko sečenje. Ako za to postoje mogućnosti i podrška spoljnog sistema za CNC obradu, moguće je naručiti izradu skripti za izvoz u sklopove koji još nisu podržani u Corpusu.